måndag 28 augusti 2017

Baltikumdagen 9 september!

Alla välkomna till Baltikumdagen!
Kostnadsfritt inträde för alla besökare!

tisdag 25 juli 2017

Momsskola

Många uppgifter är färskvaror (Detta inlägg är senast uppdaterat 2017-07-28) och delvis skiljer sig uppgifter (Försöker i detta inlägg visa på sådana exempel) vid olika varor/tjänster. Så vi behöver hålla oss uppdaterade i förändringar och skillnader (Alltså granska din specifika bransch).

Vad är moms?
Moms (mervärdesskatt) är skatt på varor och tjänster.

Utgående och ingående moms
Utgående moms – Den moms du tar ut på din försäljning (Betala)
Ingående moms – Den moms du betalar på dina inköp (Återfå).

Skattesatser moms (Läggs på försäljningsbeloppet) 
25% Normalskattesats
12% Livsmedel, servering, hotell och camping m.m.
6% Böcker, tidningar, bio, teater, buss, taxi, tåg, flyg, idrott m.m.
Finns i dagsläget också momsfri verksamhet t.ex. banktjänster, fastighet, försäkringar, Sjukvård, tandvård, utbildning m.m.

Du får vanligtvis vid hyra (leasing) av personbil dra av 50 procent av momsbeloppet när företaget hyr (leasar) en bil (t.ex. tjänstebil) som momsmässigt utgör personbil för användning i momspliktig verksamhet. En förutsättning för avdraget är att bilen körs minst 100 mil per år i den momspliktiga verksamheten. Vid kortare hyresperioder får användningen verksamheten relateras till hyrestiden. Du får dock göra avdrag för hela momsen på leasingavgiften om bilen hyrs in för att användas för persontransporter i taxirörelse.

Du ska använda omvänd skattskyldighet om du omsätter (Säljer) särskilt angivna byggtjänster i Sverige och köparen av tjänsterna är en företagare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster. Läs mer på skatteverkets hemsida under omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

Representation. Du får göra avdrag för moms vid representation (Finns dock begränsningar) om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten som när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård. Andra regler gäller vid inkomstbeskattning. Vid inkomstbeskattningen är utgifter för förtäring inte avdragsgilla annat än om det är fråga om förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde. Exempel på enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde är läskande alkoholfri dryck, kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid. Avdrag för enklare förtäring får uppgå till högst 60 kr. Läs mer på Skatteverket hemsida under Representation.

Vinstmarginalbeskattning. Du beräknar momsen på skillnaden mellan försäljningspriset och inköpspriset (T.ex. begagnade varor, konstverk, samlarföremål och, antikviteter). Läs mer på skatteverkets hemsida under 
Vinstmarginalbeskattning.

Du kan under vissa förutsättningar sälja varor och tjänster till andra företagare i annat land utan at lägga på svensk moms. Läs mer på skatteverkets hemsida under Moms vid handel med EU-länder / länder utanför EU.

Försäkra dig om vad som gäller för just din försäljning!

Ibland behöver man räkna ut momsen av totalbeloppet också kallad "Baklängesmoms".
25% moms: beräkna 20% av priset
12% moms: beräkna 10,71% av priset
6% moms: beräkna 5,66% av priset

En jämförelse med Lettland där normalskattesatsen är 21%, 12% är för t.ex. medicine, utbildningsmaterial, nyhetstidningar m.m. samt momsfri verksamhet somt t.ex. tandläkare, statlig teater/konsert m.m. (Läs mer). Observerade också en tydlig fik på hemsidan under kontakt om hur man rapportera misstänkt skattefiffel.

Momsdeklaration
Momsdeklaration lämnas (Kan göras på internet med hjälp av skatteverkets E-tjänst skattekonto) varje redovisningsperiod även om företaget har noll att redovisa. Du redovisar periodens Utgående moms, Ingående moms samt beloppet att betala / återfå.

Momsredovisningsperiod
Om du redovisar
en gång per år, omsättning högst 1 000 000 kr. Lämna du moms deklaration den 12: e i den månad du lämnar inkomstdeklaration, den 26: e i andra månaden efter periodens slut vid EU - handel.
en gång per kvartal. Lämna du moms deklaration den 12: e i andra månaden efter periodens slut (12/5, 17/8, 12/11, 12/2).
en gång per månad. Lämna du moms deklaration den 12: e i andra månaden efter periodens slut, den 26: e i månaden efter periodens slut vid EU - handel.

Redovisa och betala alltid alla skatter i tid!
Annars kommer du snabbt finna både avgifter och / eller höra från Kronofogden.

Skatteverket
Om moms – Skatteverkets film för nya företagare
Skatteverket har ofta mycket givande kostnadsfria informationsträffar som är värda att besöka! (Prisa skatteåterbäringen, det bjuds ofta också på kaffe och kaka 😂.)

Momsbedrägerier
Inget jag hade tänkt att lära ut men informera om att det är ett stort problem som inte minst har finansierat terrorism.

Övrigt
Inköpen behövs styrkas med utförlig faktura. Om inköpet kostar högst 4000 sek inklusive moms räcker det med förenklad faktura / kvitto.Lämna gärna frågor och synpunkter så jag kan uppdatera inlägget.
Jag tar emot uppdrag, så kontakta mig gärna om ni är i behov av hjälp.
Följ / gilla min Facebooksida för fler tips och nyheter:


måndag 3 juli 2017

Uppföljning av Rågsved juli 2017 / Stockholm suburb Rågsved

 (See this post to compare how it looked in october, 2016.)Felanmält till staden senast 2017-06-29 / Reported to the city last 2017-06-29
Det är nog allt mer troligt att denna bloggtråd ifrån 2010 avslutas någon gång med att detta ärende med avsaknad asfalt på gång- och cykelvägen mellan Bäverbäcksgränd 13-15 ner till Snösätra Norra kolonin åtgärdas. It is increasingly likely that this blogging council from 2010 will end sometime with the removal of this case with missing asphalt on the walking and cycling path between Bäverbäcksgränd 13-15 down to the Snösätra Northern Colony.
Gång- och cykelvägen skulle nog behövas sopas mer än en gång per säsong eftersom det faller grenar ifrån träden hit. Men åtminstone borde staden sopa upp grus och glashögen som är kvar sen i vintras.The walking and cycling path would probably need to be swept more than once a season as branches and leaves fall from the trees here. But at least the city should sip up gravel and glass from this winter.
Ett gammalt väghinder borde plockas bort.
An old roadblock should be removed.När staden väl kommer och lägger ny asfalt kanske den ska överväga att lägga nytt hela vägen eftersom det är mycket ojämnt och buckligt. When the town comes and adds new asphalt, it may consider adding new all the way because it is very uneven and curled.Nytt hinder för att hindra bilar att passera. / New obstacle to prevent cars from passing.
Ytterligare en insats som bottnar i år av rapporter ifrån den intilliggande förskolan Bäverhyddan som varit orolig för fordon som olagligt passerat gång- och cykelvägarna med mycket hög fart. Gångtrafikanter har också rapporterat om att de fått slänga sig ur väg för dessa fordon.  Another action due to years of reports from the adjacent preschool that was worried about vehicles that illegally crossed the pedestrian and cycle paths at very high speed. Pedestrians have also reported that they needed to throw themselves away from these vehicles.
Parkskötarna har nyckel för att öppna dessa grindar så de kan komma förbi med sina fordon för att utföra underhåll i området. Förstås då viktigt att komma ihåg att stänga grindarna efter sig.The city's maintenance workers have a key to open these gates so that they can cross their vehicles to perform maintenance in the area. It is important to remember to close the gates afterwards.
Blåsigt på/om Perssons Betong och Rågsveds friområde den 30 juni 2017. 

Det har funnits byggnationsplaner på festplatsen Perssons Betong som det protesterats emot. Ett förslag som tyder på okunskap och historielöshet. Förslaget tar ej tillvara de möjligheter/kvalitéer som finns. Dess till spendera staden 200 000 sek bara något år innan på att rusta upp området se invigningen av upprustningen:  Invigning Nya Perssons Betong 25 september 2010
Elledningen som syns i slutet av filmen ska inom några år plockas ner.
 There have been construction plans at the park "Persson's Concrete", which met the people's protests. A proposal that has been an ignorance and historylessness. The proposal does not take advantage of the opportunities / qualities available. In addition, the city spent 200 000 Swedish kronor just a year before renovating the area: Invigning Nya Perssons Betong 25  september 2010
The power cord shown at the end of the film will be picked down within a few years.

Så gott jag vet och förstår så finns i dagsläget inga planer på att bygga på festplatsen “Perssons betong”. För att vara helt säker så försökte jag mig på att hitta information hos stadens hemsida. Jag tror detta ska föreställa information om områdets planer: http://vaxer.stockholm.se/omraden/hagsatra-ragsved/
Men det är inte lätt att hitta information om eventuella byggplaner på ett område hos stadens hemsida. När man väl hittar något som ska föreställa information så är den i bästa fall bara svårläst och svårfunnen, i värsta fall totalt obegriplig. Jag är ändå ganska insatt och får ofta förklara för andra. Staden är dess till i regel mycket dålig på att informera (till och med berörda parter) om vad som pågår. Staden anser att det är var och ens eget ansvar att hålla sig uppdaterad. Tänk då om man dess till skulle vara nyanländ till Sverige. Hur många år i SFI skulle krävas för att ha en gnutta chans att begripa stadens språk för att kunna göra sig delaktig i stadens planer för sin stadsdel. As good as I know and understand, there are currently no plans to build on the "Persson concrete" park. To be absolutely sure, I tried to find information on the city's website. I think this should represent information about the area's plans: http://vaxer.stockholm.se/omraden/hagsatra-ragsved/
But it is not easy to find information about any building plans in an area of the city's website. Once you find something that will represent information, it is at best only hard read and difficult to find, in worst case totally incomprehensible. I'm still quite familiar and often explain to others. The city is usually very bad at informing (even affected parties) about what's going on. The city requires everyone to keep themselves up to date.Think about new arrivals in Sweden for a while. How many years in SFI (Swedish courses) would be required to have a keen chance of understanding the city's language in order to participate in the city's plans for its neighborhood.

Staden (Stadsdelsförvaltningen tillsammans med Exploateringskontoret) lovade för några år sen att festplatsen skulle få tillgång till vatten. Den ursprungliga planen för hur det skulle gå till satts det käppar i hjulet för ifrån en privat aktör. Beklagligt. Men pinsamt av staden att ge sig med detta. Staden kan väl omöjligt vara så oförmögen att inte kunna hitta andra lösningar/vägar. The municipality (district administration together with the Exploitation Office) promised a few years ago that the park would have access to water. The original plan for how it would go was stopped from a private actor. Regrettable. But embarrassing of the city not to find other solutions. The city may not be so unable to find other solutions / roads.

Jag vet inte om det blåste vänster, höger eller virvlade runt i mitten den 30 juni (Samma dag som jag spelade in filmen ovan) men det blåste så mycket att träden på festplatsen brast. Jag har förstås felanmält  till staden (Man kan använda följande webbsida eller ladda ner följande app). I do not know if June 30 blew left, right or swirled in the middle (same day as I recorded the above movie) but it blew so much that the trees in the park burst. I have of course reported this to the city (You can use the following webpage or download the following app).

Naturområdet planeras till att bli ett naturreservat, men stadens arbete gällande det går så sakta att en snigel framstår som en sportbil i jämförelse. Folk jag pratat med som är insatta i skapande av naturreservat kan inte begripa att det tar så här lång tid. Staden hindrar utvecklingen och skapar olust hos invånare och föreningsliv med sitt velande och fördröjningar. The nature area is planned to become a nature reserve, but the city's work is so slow that a snail appears like a sports car in comparison. People I talked to who are involved in the creation of nature reserves can not understand that it takes so much time for the city. The city prevents development and creates unrest in residents and associations with their indecision and delays.Denna parksoffa står fortfarande sen flera år tillbaka nerklottrad bakom Snösätra Södra koloniområde (Felanmäld nu senast 2017-07-01). This down-clad park couch is still after several years standing behind Snösätra South Colony Are
Nu dags att förflytta sig till Bäverdalens Bollplan. Här föreslås i många år att bollplanen borde få konstgräs och is (På vintern). I fjol kom isen. Hur det går med konstgräset vet jag inte, skickar därför nu 2017-07-02 in en fråga till staden om det. Now it's time to move to Bäverdalens Bollplan. Here it is proposed for many years that the ball plan should receive artificial turf and ice (in winter). Last year the ice came. What happens to the artificial turf I do not know, therefore, sends 2017-07-02 in a question to the city about it.Ofta graffiti eller klotter på detta elhus som saneras med jämna mellanrum. Ett kvarstående tips är att få till en mosaikvägg. Det ska vara mindre problem med dessa. Kanske med en mosaik som föreställa en karta över Snösätra och Rågsveds naturområde. Often graffiti or clutter on this electric house, which is cleaned periodically. One remaining tip is to get a mosaic wall. There should be minor problems with these. Perhaps with a mosaic that depicts a map of Snösätra and Rågsveds nature area.


Även saneringen ställer till det. 
Cleaning work also creates problems.

På Bjursätragatan 55 händer det inte mycket. Här brann en butikslokal ner för lite mer än ett år sen. Här borde ett högt hus med bostäder och lokaler på bottenplan byggas. It does not happen much on Bjursätragatan 55. Here a store's premises burned down more than a year ago. Here a tall house with homes and shops on the ground floor should be built.
Gång- och cykelvägen bredvid platsen har nu fått ny asfalt. Nu enklare att cykla till butiken.😊 The road and cycle path next to the site has now been given new asphalt. Now easier to cycle to the store.😊
Staden behöver sen ta sig en fundera på platsen kring övergångsstället. The city then needs to think about the location around the crossing point.Staden har nu fått bort bilarna ifrån den olagliga parkeringsplatsen "Gropen". Men platsen kan utnyttjas bättre än så här till bostäder m.m.
The city has now removed the cars from the illegal parking lot. But the area can be used better than this for housing etc.
IKANO informerar på Bäverbäcksgränd om Facebookgruppen jag satt upp för några år sen “Rågsved – Anslagstavlan” som idag passerat 1000 medlemmar. IKANO informs at Bäverbäcksgränd about the Facebook group I set up a few years ago, "Rågsved - Anslagstavlan", which today passed 1000 members.


För att också komplettera med marknadsföring, inkomstmöjligheter, skatteregler, stöd för arbetslösa m.m. så har jag också nu satt upp denna Facebooksida:
In addition to supplementing with marketing, income opportunities, tax rules, support for the unemployed etc. I have also set up this Facebookpage:


Rågdalens Parklek har nu äntligen fått ny asfalt. Rågdalens Playground has finally got new asphalt.


Rågdalstorget har inte fått mer aktivitet.
This place Rågdalstorget was created by town but not of intrest from people to use.Staden vet inte hur man bygger en ramp här:  “Höjdskillnaden är så pass stor att en ramp som uppfyller krav på tillgänglighet blir ett par hundra meter lång, vilplan oräknade. Detta låter sig inte göras inom tillgängligt område. /Trafikkontoret - Lars Matz
The city does not know how to build a ramp here: "The height difference is so great that a ramp that meets accessibility requirements will be a few hundred meters long. This can not be done within the available area. / Traffic office

Conny Mörke: Hissen utanför Rågsveds tunnelbanestation 


Det är inte alla som borde syssla med fastighetsförvaltning. Rågsveds Centrum ägs av en privat ägare. Områdets förvaltning är inte omtyckt av invånarna. Staden har däremot inga verktyg för att stoppa detta. Frågan har till och med passerat bostadsministern Peter Eriksson (MP).  It is not everyone who should be in charge of property management. Rågsveds trade center is owned by a private owner. The area's management is not popular with the residents. The city, on the other hand, has no tools to stop this. The question has even passed the housing minister Peter Eriksson (MP).


Äntligen har bygget vid Rågsvedsvägen / Sköllerstagatan kommit igång. Finally, the building at Rågsvedsvägen / Sköllerstagatan has started.
Här någonstans börjar det bli dags att avrunda detta inlägg eftersom det handlar om ärenden / önskemål framförda till staden runt 2010/2011 som ännu inte blivit åtgärdade / besvarade.  Det finns med andra ord mycket mer att rapportera om t.ex. rondellerna på Bäverbäcksgränd och Bävedammsgränd som skulle kunna förvaltas bättre. Dessa två gator ser ganska lika ut, dessa rondeller skulle kunna fungera som markeringar. Vi har ett lågt valdeltagande i Rågsved. Snösätraskolan efter branden. En till uppgång på tunnelbanan och pendeltågsstation blir ärenden att återkomma till. Here somewhere it's time to quit this post because it's about issues / requests made to the city around 2010/2011 that have not yet been resolved / answered. In other words, there is much more to report about eg Roundabouts at Bäverbäcksgränd and Bävedammsgränd which could be better managed. These two streets look quite alike, these rounds could act as markings. We have a low election participation in Rågsved. Snösätra school after the fire. An additional exit to the subway and commuter train station will be cases to return to.

Vi har också fått ett medborgarkontor i Rågsved. Mycket bra och intressant. Jag kunde tillslut inte låta bli att skicka in en spontanansökan för att få arbete på detta kontor, eftersom jag brinner allt för mycket för Rågsved och dess frågor. Då stoppade inte faktumet att jag har ingen aning om vilken kompetens kontoret / staden tror sig behöva för att jobba där. We have now also got a public office in Rågsved. Very good and interesting. I could not stop submitting a spontaneous application to work at this officer because I burn too much for Rågsved and its questions. Then the fact did not stop that I have no idea what skills the office / city believes it's necessary to work there.

Framsteg görs men flera steg kvar att ta!  
Progress is made but several steps left to take!söndag 18 juni 2017

Min nya FacebooksidaJag vill med sidan sprida kunskaper, nyheter och tips som hjälper informationsspridning/synlighet, leder till nya jobb och uppdrag samt stödjer småföretagaren och möjligen arbetssökande.


tisdag 14 februari 2017

Vykortshjälpen

Jag har fått in ett brev som jag tycker är värd att sprida. Vykortshjälpen är tänkt att vara ett stöd eller nätverk till nya möjligheter eller åtminstone en uppmuntran/guldkant i vardagen för Sjuka/sjukdom/funktionshinder,  Arbetslösa, Äldre, Ensamhet, Asylsökande/invandrare, Fattigdom, Ensamstående mammor/pappor och Missbruksproblematik.

Sätt gärna upp denna information i väntrum, på avdelningar m.m eller skriv en notis i era medlemstidningar
Hej ! 
Jag har startat något som heter Vykortshjälpen och det innebär, att jag gratis hjälper till att förmedla vykort som muntrar upp människor som har det tufft i vardagen. Idén har jag fått dels via egna erfarenheter av sjukdom, men även efter att ha sett liknande sidor i England och USA. Det går till så, att man skickar ett mail och berättar lite om sig själv om man vill ha vykort. Jag lägger då ut detta som ett ärende på www.facebook.com/vykortshjalpen  men även på hemsidan http://vykortshjalpen.wordpress.com  . Meningen är att människor ska läsa ärendena och frivilligt skicka en hälsning till ett eller flera av dessa ärenden. De får sända ett mail till vykortshjälpen, för att få adressen. När det gäller sjukhus, servicehus, organisationer m.fl, så kan det vara bra att man har en kontaktperson som förfrågningarna går via.  Strikt sekretess råder förutom de då som vill skicka vykort och behöver adressen, annars är det tystnadsplikt som gäller. Senaste veckan, så har jag förekommit i media ang. vykortshjälpen och jag föreslår att ni kikar in på löänken för att höra mer. Detta känns fantastiskt att kunna hjälpa människor med så enkla saker. Det behöver inte vara avancerat eller kosta mycket, det är ofta vi människor som gör det mer omständigt än vad det behöver vara. Så nu ser jag fram mot era förfrågningar, både vad gäller att få och skicka. Tack på förhand och kom ihåg att ett kost kan glädja någon så otroligt mycket ! 
Hälsningar, 
Carola Forsberg
Vykortshjälpen 
E-post: vykortshjalpen@gmail.com

torsdag 5 januari 2017

Hälsomässan i Älvsjö 26 november - Allt För hälsan

Jag har aldrig varit på denna Hälsomässa tidigare (även om vi bor bara några km ifrån Stockholmsmässan är vi där bara fåtal gånger om året) och annonser talade om föredrag med en trovärdig Livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellénius verksam på Karolinska Institutet i Stockholm. Allt sammansalaget övervägde till att tillsammans med sambon besöka mässan lördagen den 26 november 2016.

Tveksamheten sitter i att det finns och har alltid funnits många kvacksalvare dvs. Kvacksalveri är en benämning på att utan erforderliga kunskaper ge verkningslösa eller farliga medicinska eller påstått medicinska behandlingar.  Ordet kvacksalvare kommer ursprungligen från tyskans quacksalber. Ordet har sannolikt sitt ursprung av orden quacken (att kvacka, prata) samt salva och innebär troligtvis en person, bluffmakare eller charlatan, som uttalar besvärjelser i samband med användandet av sina salvor. En alternativ tolkning är att beteckningen härrör från "Quecksalber", en person som använder insmörjningar med kvicksilversalvor för att bota sjukdomar.
Även om allt inte är medveten fusk så tycker jag att det finns alldeles för mycket råd, tips, dieter m.m. som inte är tillräckligt vetenskapligt bevisade eller tydliga. Tydliga med för vem och hur det fungerar/gäller. Ett hav av information som ena dagen säger ”Ät inte”, den andra ”Ät” och den tredje ”Vi skulle nog inte äta i alla fall” för att månaden därefter dö av svält. Eller kanske ungefär som Stockholms Stad som inte ser helheten och Stasbyggnadskontoret kanske säger ”Här ska vi bygga ett höghus” utan att kolla med Stadsdelsförvaltningen om det finns möjlighet till fler förskolor.
Jag söker och följer med andra ord trovärdig välbeprövad information. Även om man aldrig kan vara 100% säker så känns det mer givande och resultaten / verkningarna tydliga och bevisliga.

Vi var på plats 09:30 för att lyssna på Mai-Lis Hellénius första föreläsning för dagen. Föreläsningar som ville lägga extra vikt på att sitta är den nya rökningen.  Om man hårdrar det är varje timme som är stillasittande något som förkortar livet med 22 minuter. Information som rimmar bra med den jag fått redan på 80-talet från både idrottslärare som datalärare. Efter 30-45 minuter är det dags för en bensträckare. Mai-Lis nämnde också lösningar som promenadmöten, stå när man pratar i telefon eller ett höj- och sänkbart skrivbord för att kunna stå och arbeta.

Mai-Lis ville också slå ett extra slag för webbsidan http://www.sundkurs.se/  -  webbvägen till en sundare folkhälsa. Webbsidan är framtagen av professor Mai-Lis Hellénius i samarbete med andra experter vid Karolinska Institutet. I Sundkurs presenteras forskning och vardagliga råd på ett sätt som motiverar människor till en hälsosammare livsstil. Låter mycket seriöst och tänker även själv gå igenom sidan så fort tiden medger.

Ett annat tema för dagen av fler föreläsare bl.a. Fredrik Paulún var bröd. Vi äter och gillar knäckebröd väldigt mycket i Sverige och kan gott ta och äta mer. Grovt fullkornsbröd är också nyttigt men jag upplever det inte lika populärt i Sverige. Vitt och sötat bröd bör vi dock äta mindre av. Vetemjöl har snabba kolhydrater som gör att vi lätt får i oss för mycket kolhydrater per dag. Socker är nog ingen hemlighet/förvåning längre att vi ska äta mindre av. Jag tar mig friheten att spåra ur/lämna temat och berätta några ord om Kjell Enhager och ”Jag AB”. För att nå framgång bl.a. god hälsa kan det vara mycket bra att också förstå våra hjärnor. Kjell berättade bl.a. om sin fru som i första stund säger att hon ska sluta äta godis och choklad, strax därefter sätter sig i soffan och när en skål godis kommer passerande utan att tänka smakar i sig två-tre After Eight. Full med godis i mun kommer ett otydlig ”Det där skulle jag inte ha ätit/gjort”.  Förklaringen ligger i samma spår som till varför vi behöver se grönska och sova i mörker för att må bra. HALLÅ DET ÄR 2017 NU! (Vi är inte så förändrade som vi alla gånger tror)

Av besökarna var kvinnor en större del än män. Jag är förvånad över hur få bilder jag tog och att de jag tog vart dåliga. Lång dag tills mässan stängde men vi vart kvar till dess, tiden, upplevelserna och inköpen (Bl.a. bönchips ifrån Öland) rullade på bra. Läs mer om Hälsomässan på följande hemsida: http://www.alltforhalsan.se/.  Läs mer om Stockholmsmässan i Älvsjö: http://www.stockholmsmassan.se/

Det är aldrig försent att börja bry sig om sin hälsa, men börja så snart som möjligt. God hälsa består av många pusselbitar och inte bara ett nyårslöfte kopplat till ett gymkort som börjar efter julen och avslutas sista januari. Handlar inte enbart om gymmet i huvudtaget.
Inte förväxla negativ stress med positiv stress (Läs mer på vårdguiden 1177). Vi måste ingenting, utan väljer att göra för att uppnå något.
Sov ordentligt. Längre tids sömnbrist kommer leda till sämre hälsa. Sover du för lite äter du ofta mer m.m.
Vad vi behöver äta och dricka för att må bra är inget enkelt recept. Kanske det allra svåraste att kartlägga. Varierar stort inte bara ifrån person till person utan också vid olika väderförhållanden och påfrestningar. Varför har vi ekologiska och icke ekologiska varor, är inte det lite som att säga/sälja bra eller dåliga varor. Men hur står det då till med de ekologiska äggen (SVT - Giftlarm om ekoägg)….. Men när en innehållsförteckning ser ut som en kemilektion, lägg tillbaka varan.
Jag har redan nämnt Mai-Lis Hellénius och hennes önskan om att vi bör bli mindre stilla sittande, nyårslöftet/gymkortet men ok....viktigt med motion. Viktigt också med rätt motion, alltså inte den man lämnar in till styrelsen innan årsmötet. Nej, du förstår mycket väl att jag menar den i sängkammaren.
Utsätter du dig för rökning eller annan avgaser/gifter?
Har du tagit din medicin och varit hos doktorn som du ska?

Vad mår just du bra av?  Vad mår du dåligt av?
Hur vill du må och är det möjligt att uppnå?

söndag 23 oktober 2016

Uppföljning av Rågsved oktober 2016 / Stockholm suburb Rågsved

Uppföljning av Rågsved april 2016
See this post to compare how it looked in April, 2016.

Undra om denna tråd ifrån 2010 någon gång ska avslutas med att detta ärende med avsaknad asfalt på gång- och cykelvägen mellan Bäverbäcksgränd 13-15 ner till Snösätra Norra kolonin åtgärdas ?
Wonder if this blog topic from 2010 sometime will conclude with the matter of the absence of asphalt on this road for pedestrians and cyclists? Time will tell.
I'm not practicing my English so often, I want to see if there is interest in the suburb Rågsved abroad, therefore I begin hereby inserting a few lines in English. Stockholm also has international friends and contacts to inform (Internationella enheten). And I might reach some new residents in Rågsved that still does not speak enough Swedish.

Den ständigt nerklottrade elhuset i Snösätra har inte fått sig någon mosaikvägg. Jag har åt andra sidan inte skickat in något medborgarförslag om det än. Det måste beror på det : )
This usually scrawled electricity house has not got itself a mosaic wall yet. This picture was taken a late October evening. So darkness has nothing to do with the so-called dark forces Sweden Democrats or the organisation Nordfront. If this thread is still present during the election campaign in 2018, we revisit the topic.

Medborgarförslaget jag skickat in om Bäverdalens Bollplan bör få konstgräs som möjliggör isbana på vintern fick ett positivt bemötande av Stadsdelsförvaltning och nämnden (Läs här). Citizens proposal I submitted on Beaver Valley Ball Court should have artificial turf that allows ice rink in winter received a positive reception by the District Administration and the political committee in August, 2016.

Bäverdalens bollplan bör få konstgräs – svar på medborgarförslag
Beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag om konstgräs på Bäverdalens bollplan.
Ärendet

Till nämnden har inkommit ett medborgarförslag med förlaget att Bäverdalens bollplan görs om från grus till konstgräs som spolas till isbana vintertid. Förvaltningen är positiv till förslaget och har efter kontakt med idrottsförvaltningen om förslaget som kommer att beaktas inför budget för 2017.
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 juni 2016.
Dnr 248-2016-1.2.4.
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Men om vi nördar tar och tittar närmare på tjänsteutlåtandet så ser vi att det slutgiltiga beslutet ligger hos idrottsförvaltningen och den nämnden. Vi ser också att staden är fattig, har inga pengar 2016 för att genomföra ett medborgarförslaget som mottagits positivt. Det finns också en öppning för att andra bollplaner måste få upprustning före. But if we geeks are taking and look closely at the official statement, we see that the final decision lies with the sports management and that board. We also see that the city is poor, has no money in 2016 to implement a citizen's proposal received positively. There is also an opening for entirely different playing fields to get the renovation before the Beaver Valley.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen är positiv till förslaget och har kontaktat idrottsförvaltningen som ansvarar för Bäverdalerns bollplan. Idrottsförvaltningen anlade konstgräs på Rågsveds bollplan 2015 och under 2016 kommer en aktivitetspark vid bollplanen att färdigställas i samarbete med stadsdelsförvaltningen. Det finns i idrottsnämndens investeringsprogram inte några medel avsatta för konstgräs på Bäverdalens bollplan. Enligt uppgift kan det eventuellt bli aktuellt att lägga konstgräs på bollplanerna i Bäverdalen, Snösätra eller Ormkärr. Besked om detta fås först i samband med budget 2017.
Men beslutet har stort stöd och kommer att bevakas/följas upp, ett avvikande beslut ifrågasättas och i slutändan kommer det positiva beslutet finnas kvar. Så förslaget kommer att bli av. But this decision has widespread support and will be monitored and followed up, a different decision will be challenged and ultimately the positive decision remains. So this will be enforced.Inget nytt på Bjursätragatan 55 där Matmissionen brann ner. Här bör ett högt höghus byggas med bostäder, lokaler i bottenplan och ev. ett fik på taket byggas. Personligen tror jag på samma röda färg som husen i Snösätra har i övrigt, runt 15 våningar och vill man ha en större säkerhet i huset (Med
tanke på allmänhet som behöver hiss till fiket) så kod- eller sändare på varje plan. IKANO bostäder har informerat staden om att det har brunnit och att de kan det här med att bygga hus. Jag har ingen info om vad staden sysslar med i ärendet men uppenbart inget brinnande. Median var pigg på att
berätta om branden men jag tycker att lokalmedian nu är dåliga på att följa upp sina artiklar. Nothing new on Bjursätragatan 55 where the foodstore Matmissionen burned down. On this spot here, a high-rise building with apartments, shops on the ground floor and ev. a café on the roof a possibility. Ikano housing has informed the city that the house has burned and that they can rebuild. I have no info on what the city does with the case, but clearly not going in any burning speed. Median was quick to talk
about the fire, but I think that local media now are slow at following up their articles. 


Den intilliggande illegala parkeringsplatsen "Gropen" lever än.  En plats som går att utveckla. Kanske en startgrop för flera nybyggen i Rågsved "Mitti.se - Hagsätra och Rågsved kan få 3 000 bostäder".  

Inget nytt gällande förslaget om Rågsveds allé, bostäderna korsningen Rågsvedsvägen / Sköllerstagatan men Säterhöjden rör på sig "Mitti - Rågsved ska få 210 nya lägenheter". Fast Säterhöjden borde ha haft inflyttning våren 2016. Nu för oss som vill vara lite nördiga igen och se ett tjänsteutlåtande och se att staden var sen redan ifrån början. The nearby illegal parking lot "pit" is still alive. A place that can be developed. Perhaps a starting pit for several new buildings in Rågsved. There are several construction proposals which have not yet taken up by the city or in the best case is in an invisible starting pitBut okay, construction projects "Säterhöjden" moves forward. Although "Säterhöjden" should have had occupancy in spring, 2016. There is talk of a housing shortage in Stockholm.

Naturskyddsföreningen Stockholm
Föreningen anser att detaljplanen i nuvarande form tagit ett steg i rätt riktning, vilket är positivt. Föreningen anser dock att en av huskropparna, med kortsidan mot vägen, borde läggas närmare
gatan.
Det är mycket bra att bäckravinen med gammal skog värnas. Denna biotop bör givetvis ingå i det kommande naturreservatet.
Sköllerstagatan - Gillegrillen på Sköllerstagatan revs för många år sen
för att det här skulle byggas
Grill house “Gillegrillen” was demolished
several years ago for planned housing here.
Föreningen står fast vid att faktaunderlag alltid bör komma in mycket tidigt i planprocessen så att onödigt jobb undviks. I detta fall hade Skogsstyrelsen redan pekat ut platsen som nyckelbiotop så
kommunen hade goda skäl att inte lägga husen som man gjorde till samrådet.
Föreningen anser att intrånget i kvarvarande naturmark med höga naturvärden bör innebära en särskilt stor grönkompensation från
kommunens sida. Nyckelbiotoper bör i regel alltid sparas för framtiden. Men om de ändå blir ianspråktagna bör kompensationen bli rejält mycket större än om det hade varit naturmark med lägre
naturvärden.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande
Efter samrådet har förslaget omarbetats kraftigt inom delområde 2.
I think this is ok to build in
Rågsveds Nature Reserve
Främst för att värna höga naturvärden men även för att skapa bättre kontakt mellan byggnad och gata. Entrétorget är resultatet av att de aktiviteter som tidigare var planerade under husen förläggs mot gatan i syfte att skapa förutsättningar för mer liv och rörelse utmed gatan. Vinkelformen på byggnaden möjliggör att ett naturligt entrétorg i sydläge. Att istället lägga byggnaderna närmare gatan försvårar detta syfte.

Kontoret delar föreningens åsikt gällande faktaunderlag. Tyvärr fanns det omständigheter som innebar att projektet inte kunde vänta in allt underlag och alla utredningar. En omständighet var långa förseningar som drabbat projektet. Det var därför angeläget från både kontorets och byggherrens sida att påskynda planprocessen för att pröva platsens lämplighet för bebyggelse.

Inom projektet kommer medel att avsättas för kompensation för det ianspråktagande av naturmark som planen medför. Medel för grönkompensation från aktuell detaljplan kommer att användas till
att genomföra åtgärder i angränsande naturmark och i Rågsveds friområde. Exploateringskontoret utreder tillsammans med miljöförvaltningen lämpligheten att anlägga en groddamm nedanför
planområdet, söder om Nynäsbanan. En diskussion pågår med stadsdelsförvaltningen angående övriga kompensationsåtgärder, bland annat planeras en skylt som leder förbipasserande ner mot bäckravinen och möjligheten att sätta upp holkar/bon av olika slag kommer undersökas.Bilden tagen 2011 tror jag. En del av kommande Rågsveds Naturreservat. Festplatsen Perssons Betong är en del av ärendet. Ärendet något försenat.....men lär komma en skötselplan till mitten av december. Och naturreservatet ska vara bildat under mandatperioden. Picture taken in 2011, I think. An area in the coming Rågsveds Nature Reserve. Party place "Perssons Betong" is part of the case. The case was slightly delayed ..... but learn to get a management plan for the middle of December. And the nature reserve will be formed during the mandate period.Betesdjuren i friområdet är omtyckta. Men pengar till verksamheten ifrån staden har varit ett osäkert kort i flera år nu. I år kom dock djuren, men sen Mitti.se - Färdigbetat efter försök till fårstöld.
Grazing animals in the free area are popular. But the city has had a lack of money to the business, so this has been an unsecured card for several years now. This year, however, came the animals. But the end of June 2016 is the end of the grazing animals after an attempted theft of sheep. Now it looks to be finished by grazing animals in the foreseeable future. Development administration does not want the sheep to come to harm. Maybe our English-speaking readers have advice to give the city of Stockholm to how Rågsved can continue with the 1500 - 3000 year old tradition of grazing animals in Rågsveds nature area?


Bilden på den nerklottrade parkbänken bakom Snösätra Södra koloniområde är tagen 22 oktober 2016 och har felanmälts flera gånger under många år.  The image on the scrawled park bench behind Snösätra Southern plantation area is taken 22 October 2016 and notified wrong several times over many years to the city.Parkbänkar och papperskorgar, längs den gång- och cykelväg som för några år sedan anlades mellan förskolan Bäverhyddan och Magelungsvägen, har satts upp enligt mitt godkända medborgarförslag under sommaren.
Park benches and litter bins have been set up according to my approved citizens' proposals during the summer. The city forgot to put them there at a new building of the walkway.Nu tycker jag staden är lite otydliga. Brist på väg målning vid övergångsstället på Bäverbäcksgränd anmäld med hjälp av tycktill appen den 14 april har jag åter rapporterat 22 oktober. Lack of road markings at pedestrian reported April 14, I reported back to the city on October 22 again.


Asfalt saknas fortfarande vid Rågdalens Parklek strax intill bollplanen. Här passerar dagligen många människor.  Asphalt is still missing at Rågdalens Playground next to the ball field. Here pass daily many people from the subway.Behovet av en till utgång vid tunnelbanan på den här platsen ökar desto fler bostäder som får inflyttning. Andra önskemål är förlängning av tunnelbanan till Älvsjö och/eller pendeltågsstation i Rågsved. The need for an extra exit in the subway on this place increases for each apartment being built.Already today it is crowded at times to get out of the station. Imagine what could happen in need of a quick evacuation.I våras trimmade och "rördes om" i lådorna så innan dess såg det än värre ut här ovanför Centrumet. Platsen ägs inte utav staden utan av en privat fastighetsägare. Man förvaltar med absolut minsta kostnaden och gör inga överflödiga investeringar.
Some efforts were made in the spring to clean up these boxes, before that it looked worse than now. This place is situated atop Rågsveds business center and is owned by a private property owner. The management seems to be managed by its absolute minimum cost and no redundant investments. Problems with heating and elevator was reported by a local newspaper recently. The entrepreneurs were in a time not geting their mail delivered as expected, because the mail boxes were inadequate. Stockholm's politicians were and probably are shocked of the administration. All politicians should be shocked to see such a thing, especially since the location is so central and has so many visitors.
Rågdalstorget har inte fått mer aktivitet sen i våras (eller sen 2010). Men bollen ligger just nu hos oss. Vi behöver föreslå Stadsdelsnämnden vad man kan göra här.Lämna medborgarförslag och glöm förstås inte att rapportera fel till staden (tyck till).  Rågdalstorget has not begun to be used more since the spring. But the ball is now with us. We need to propose local politicians what to do here. Some stars come from centala city and creates something useless 2010 and then the local politicians and officials need to fix situvationen. People do not use the area.Fastighetsägarna i Rågsved bjöd på sommarfest 10 juli och EM-finalen i fotboll visades på storbildsskärm i den upprustade bollplanen intill centrumet. Ett mycket bra försök ifrån fastighetsägarna till att få oss i Rågsved att umgås lite mer med varandra. Många andra öppna evenemang har hållits sen april utav föreningslivet som valborgsfirande på Perssons betong, Rågsvedsdagen (Se bilder och läs mer), Öppen Trädgård i Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening och mycket mer. Property owners in Rågsved offered summer festival July 10 and European Championship finals in Football was shown on the giant screen in the refurbished ball field next to
center. A very good effort from the property owners to get us in Rågsved to socialize a little more with each other. Many other open events have been held since April created by associations. One example is Rågsved Day (See photos).Jag planerade att skriva några ord om den här kullen. Men på grund av att jag är försenad med publicering av detta inlägg så väljer jag att återkomma om det i nästa uppdatering!

I planned to write a few words on this earth mound. But because of that I'm late with the publication of this post, I choose to revisit the issue in the next update!

: )

From time to time, the city wants to have walks, dialogue and democracy meetings with residents. But time and money would be better spent on completing tasks that these meetings culminated in 2010, which is delayed / not done yet. Organization committed active people in Rågsved has largely focus on these environmental issues from 2010. Involvement in social issues, integration and employment are set aside.